Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

24 Martie 2011

HOTARAREA Nr. 62- privind mandatarea reprezentantului administratiei publice locale in Adunarea Generala a Actionarilor la SC GOSCOMLOC SA HUSI pentru a aproba vanzarea unor active ale societatii
Anexa

HOTARAREA Nr. 63- privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2010 a bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local,bugetului institutiilor finantate din venituri evidentiate in afara bugetului local, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne si situatiilor financiare anuale pe anul 2010
Anexa 1
Anexa 2
Anexele 3,4,5,6,7,8,9,10,11
Anexele 12,13

HOTARAREA Nr. 64- privind rectificarea bugetului local cu suma de 51,82 mii lei reprezentand "Subventii primite de la bugetul Consiliului Judetean pentru protectia copilului"
Anexa 3
Anexele 6 si 7

HOTARAREA Nr. 65- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexele 1 si 1i
Anexa 3

HOTARAREA Nr. 66- privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2011
Anexa

HOTARAREA Nr. 67- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 68- privind alocarea de fonduri in anul 2011, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43

HOTARAREA Nr. 69- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 70- privind alocarea de fonduri in anul 2011, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25,Sc. D, parter

HOTARAREA Nr. 71- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 72- privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului
Anexa

HOTARAREA Nr. 73- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Alexandru Giugaru nr.14, bl.9, sc.A, et.III, ap.12, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 74- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara
Anexa

HOTARAREA Nr. 75- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 47 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.21.D, judetul Vaslui
Anexa

HOTARAREA Nr. 76- privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Politia Locala Husi a spatiului in suprafata de 104,18 mp situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.14, judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 77- privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Husi a spatiului in suprafata de 103,03 mp situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.14.A, judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 78- privind completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.11 din 27.01.2011 privind introducerea in domeniul public al municipiului Husi a bunurilor ce apartin sectorului apa si sectorului canal-epurare
Anexa

HOTARAREA Nr. 79- privind modificarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 80- privind acordarea avizului de principiu favorabil de catre Consiliului Local al Municipiului Husi la perfectarea de catre SC RECON SA HUSI a actului aditional la Actul de apartamentare autentificat cu nr. 1337 din 18.08.2010 la Biroul Notarial Public "Armasu Mihai Ionut"

HOTARAREA Nr. 81- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Raducanu Costin

HOTARAREA Nr. 82- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 83- privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

HOTARAREA Nr. 84- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii terenului in suprafata de 20.000 mp situat in extravilanul municipiului Husi, T.33, P.3577, apatinand domeniului privat al municipiului Husi, proprietatea Municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 85- privind aprobarea asocierii Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Husi cu S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI in vederea infiintarii S.C."PARCURI VERZI" S.R.L. - HUSI

HOTARAREA Nr. 86- privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de amenajare si intretinere spatii verzi, aprobarea infiintarii operatorului de servicii de servicii amenajare si intretinere S.C."PARCURI VERZI" S.R.L. HUSI prin reorganizarea Serviciului Public Local pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public pentru administrarea, amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor in municipiul Husi
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003