Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

16 Mai 2011

HOTARAREA Nr. 111- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2011

HOTARAREA Nr. 112- privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARCURI VERZI SRL HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuia
Anexa

HOTARAREA Nr. 113- privind organizarea evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 114- privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului Casei de Cultura "Al. Giugaru" Husi

HOTARAREA Nr. 115- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20.000 mp din Tarlaua 33, Parcela 3577, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, inscris n CF nr.72179 cu nr. cadastral 72206
Anexa

HOTARAREA Nr. 116- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp pentru extindere spatiu prestari servicii, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe nr.1, judetul Vaslui
Anexa

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003