Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

MANAGEMENTUL PROIECTELOR, INTEGRARE EUROPEANA SI RELATII INTERNATIONALE


         Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale din cadrul UAT municipiul Husi, este o structura organizatorica destinata implementarii si coordonarii operative a proiectelor finantate de catre Comisia Europeana prin Programele de finantare aprobate.

        Compartimentul functioneaza in cadrul Directiei Economice a UAT Municipiul Husi, este subordonat Primarului Municipiului Husi si Directorului Executiv al Directiei Economice.

       Obiectul de activitate al Biroului il constituie initierea si implementarea proiectelor cu finantare europeana si alte fonduri internationale, utilizand strategiile managementului de proiect. In sensul Legii nr. 339/03.12.2007 prin management de proiect se intelege metodologia de initiere, promovare, conducere, monitorizare si evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui domeniu si standardelor internationale ale asociatiilor profesionale de profil recunoscute la nivel mondial.

 Obiectivele Biroului de Management al Proiectelor

  • cresterea vizibilitatii UAT MUNICIPIUL HUSI in plan regional, national si european;
  • formarea si dezvoltarea resurselor umane implicate in realizarea proiectelor;
  • initierea, promovarea si consilierea colaborarii inter si multidisciplinare pentru realizarea proiectelor, asigurand cadrul optim de participare a compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei;
  • aplicarea strategiei de dezvoltare a municipiului Husi prin participarea acesteia la programele comunitare din fonduri structurale care vizeaza dezvoltarea locala, formarea profesionala, ori proiecte de investitii in infrastructura locala;
  • informarea si consilierea potentialilor beneficiari si promotori de proiecte din institutie cu privire la programele finantate din fonduri structurale.

         Misiunea biroului este de a incuraja dezvoltarea locala a municipiului Husi. In acest sens, compartimentul  sprijina planificarea  strategica la nivel  local,  precum  si  implementarea planurilor strategice ale municipalitatii prin atragerea de fonduri nerambursabile, in vederea imbunatatirii activitatii institutiei si indeplinirii obiectivelor acesteia.

       Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale, indeplineste atributii in urmatoarele domenii de activitate :

  • elaborarii si administrarii de proiecte cu finantare externa;
  • integrare europeana;
  • relatii externe;
  • promovarii parteneriatului cu organizatiile neguvernamentale;
  • elaborarii, implementarii si monitorizarii de strategii, programe privind dezvoltarea economico-sociala a municipiului Husi;

 ATRIBUTII:

I. Identificarea nevoilor comunitatii si raportarea lor la domenii de interes pentru finantatori
1. Identificarea problemelor economice si sociale ale municipiului care intra sub incidenta asistentei acordate prin programe UE sau a altor programe ce ofera finantare nerambursabila, sinteza si sistematizarea datelor generale/speciale referitoare la zonele/domeniile de interes si corelarea acestora cu strategia de dezvoltare a municipiului Husi
2. Elaborare cereri finantare.
3.Identificarea, selectarea si procurarea surselor informationale privitoare la programele Uniunii Europene sau a altor surse interne/externe de finantare nerambursabila, precum si monitorizarea acestor surse de finantare nerambursabila;
4. Initierea si dezvoltarea unor contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de dezvoltare locala; realizarea de parteneriate cu alte institutii/organizatii cu abilitati in managementul strategic si dezvoltarii durabile;
5. Promovarea catre factorii interesati din municipiul Husi a ofertelor de programe din partea UE, inclusiv in colaborare cu structuri responsabile de administrarea acestor programe, precum si a ofertelor de programe din partea oraselor infratite cu municipiul Husi.

 II.Atragerea de finantare nerambursabila_- management proiecte
1. Atragerea de finantari nerambursabile si managementul proiectelor accesate in calitate de aplicant principal;
2. Acordarea de asistenta potentialilor beneficiari ai programelor specifice UE din randul institutiilor de interes local infiintate de consiliul local sau din cadrul aparatului de specialitate al primarului in accesarea si implementarea unor proiecte fmanfate (co-finantate) din fonduri UE;
3. Colaborarea. prin stabilirea de parteneriate, cu factori interesati in elaborarea de propuneri de finantare din fonduri nerambursabile europene pentru proiecte de interes local, in concordata cu prioritatile de dezvoltare locala identificate;
4. Monitorizarea si intocmirea rapoartelor intermediare si finale narative si financiare vizand derularea programelor UE sau a altor programe, impreuna cu factorii interesati/compartimentele din cadrul primariei implicate in aceste proiecte, anual, trimestrial, lunar sau de cate ori se solicita.

 III. Unitate de nolitici publice. Strategii de dezvoltare locala
1. Coordonarea elaborarii proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor si studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice;
2. Elaborarea, impreuna cu institutiile implicate a unor prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala locale si supunerea acestora spre aprobare Consiliului local al municipiului Husi;
3. Intocmirea anual sau ori de cate ori este nevoie, in colaborare cu celelalte compartimente, de rapoarte privind starea economica si sociala a municipiului si prezentarea acestora la termenele prevazute de lege sau stabilite de primar, Consiliul local;
4. Propunerea catre primar, Consiliul local de referate de specialitate vizand actualizarea strategiei de dezvoltare locala, anual sau in functie de nevoi pentru organizarea de dezbateri publice;
5. Monitorizarea gradului de indeplinire a strategiei de dezvoltare a municipiului, impreuna cu factori interesati, pe domenii specifice mentionate in cadrul strategiei;
6. Intocmirea de referate de specialitate in domeniul de activitate al biroului pentru proiectele de hotarari, in vederea promovarii lor in Consiliul local.

IV. Evidente
1. Realizarea unei evidente tehnic-operative a proiectelor derulate in municipiul Husi, cu sprijin financiar provenit din fonduri europene, gestionarea bazei de date privind activitatile/proiectele derulate in municipiul Husi din fondurile nerambursabile;
2. Realizarea unei evidente cu privire la parteneriatele din cadrul proiectelor derulate cu sprijin financiar provenit din fonduri europene;
3. Dezvoltarea unei baze de date privind programe de finantare si pastrarea evidentelor tuturor materialelor legate de activitatea de derulare, urmarire a programelor UE sau a altor programe.

V. Responsabilitati
1.Indeplinirea sarcinilor si atributiilor specifice compartimentului;
2.Indeplinirea obiectivelor institutiei.

 VI. Competentele (autoritatea) compartimentului de munca:
1.Autonomie si colaborare cu compartimente ale primariei si din afara institutiei in vederea realizarii managementului de proiect, planificarii strategice in vederea dezvoltarii comunitare;
2.Managementul de proiecte cu finantare nerambursabila din fondurile europene nerambursabile din alte surse externe, cu parcurgerea intregului ciclu de proiect.

VII. Sistemul de relatii al compartimentului de munca
Din punct de vedere ierarhic compartimentul este subordonat Primarului si Directorului Directiei Economice.

      Relatiile functionale ale compartimentului se stabilesc cu toate birourile, serviciile si directiile din institutie de la care primeste inforrnatiile necesare; in desfasurarea demersurilor de planificare strategica, precum si in demersurile de atragere de fonduri nerambursabile si in administrarea acestora si evaluarea proiectelor.

      Compartimentul primeste si transmite celorlalte compartimente din primarie si alte informatii cuprinse in: note interne, referate etc.

       Pe plan extern - relatiile Biroului Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale se stabilesc cu:
1. Autoritati si institutii publice -entitati publice de subordonare locala (regii autonome, institutii publice), persoane juridice de drept public finantate de la bugetul local, alte autoritati publice centrale si locale, in special vizand autoritatile publice in cadrul carora functioneaza organisme intermediare pentru administrarea de programe operationale sectoriale;
2. Persoane juridice private - asociatii si fundatii cu care se incheie parteneriate in vederea sprijinirii demersurilor de planificare strategica precum si a atragerii de fonduri nerambursabile prin intermediul programelor care beneficiaza de fonduri de la bugetul local; societati comerciale partenere (colaboratoare);
3. Organizatii Internationale - organizatii partenere sau organisme prin care se deruleaza fonduri structurale comunitare.

        Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale primeste de la entitatile din exterior informatiile pe care le considera relevante in desfasurarea activitatilor de planificare strategica si management de proiect, continute in documentele pe care acestea le intocmesc si promoveaza in vederea sustinerii dezvoltarii comunitatii si promovarii turistice: studii, analize, statistici, rapoarte, documente financiar-contabile etc.

       In cadrul compartimentului isi desfasoara activitatea un numar de 4 persoane, astfel:
- ec. Sirghe Aurora - sef birou
- Ing.Damian Valerica - consilier
- Insp.Radu Tatiana -Monica - inspector de specialitate
- Ing.Tirdea Oana Gabriela - inspector
 

Sediul: Primaria Municipiului Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9, etaj 2, camera 30.
Telefon: 0235/480009 sau 0235/480205, int. 140.
e-mail: integrare_husi@yahoo.com sau integrare@primariahusi.ro

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001