Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

„Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși”

cod SMIS 128787 / cod SIPOCA 631
PREZENTARE PROIECT

Proiectul „Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787 este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritara : “Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente”, Operatiunea “Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP”. Durata proiectului este de 30 luni. Perioada de implementare: 06.06.2019-06.12.2021.

Bugetul proiectului:
Bugetul proiectului este in valoare totala de 3.569.651,25 lei, din care valoare eligibila nerambursabila 3.498.258,22 lei- compusa din 3.034.203,56 lei valoarea cofinantarii Uniunii Europene din Fondul Social European si 464.054,66 lei valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national. Cofinantarea eligibila a Municipiului Husi in calitate de beneficiar este de 71.393,03 lei, iar valoarea neeligibila a proiectului este 0,00 lei.


OBIECTIVE PROIECT


  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului este reprezentat de implementarea unor sisteme informatice in vederea optimizarii proceselor in cadrul municipiului Husi, sustinut de o dezvoltare a abilitatilor personalului de la nivelul solicitantului.
  Obiectivul general al acestui proiect este în concordanta cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA, prin care sunt sprijinite autoritatile si institutiile publice locale sa-si dezvolte si sa implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP”.


  Obiectivul general al proiectului este în deplina concordanta si cu obiectivele generale ale solicitantului, care doreste sa-si imbunatateasca activitatea orientata catre cetatean, sa-si eficientizeze rezultatele obtinute, sa-si imbunatateasca continuu imaginea, astfel încât sa poata raspunde cât mai eficient cerintelor si asteptarilor cetatenilor judetului.
  Prin atingerea acestui obiectiv în integralitate vor fi generate efecte benefice pe termen lung asupra tuturor factorilor implicati (personal propriu, consilieri locali, institutii aflate în coordonare/ subordonare, institutii partenere, persoane fizice si persoane juridice si alte institutii relevante locale sau centrale), carora li se vor acorda servicii de asistenta personalizata, punctual la problema identificata, prin reducerea timpilor de asteptare ai cetateanului.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  • OS 1. Dezvoltarea capacitatii necesare in vederea fundamentarii deciziilor si planificarii strategice pe termen lung, pentru perioada 2020-2021.
  • OS 2. Implementarea unor sisteme informatice si dotarea cu echipamente hardware necesare optimizarii proceselor administrative.
  • OS 3. Dezvoltarea de noi abilitati ale personalului în vederea optimizarii proceselor decizionale orientate catre cetateni.

ACTIVITĂŢILE

ACTUALIZARE: August 2019

S-au demarat procedurile de achizitii , prin achizitie directa pentru urmatoarele servicii:

 • Servicii de informare si publicitate
 • Servicii de auditare financiara
 • Servicii de expertiza IT
 • Pentru toate acestea s-au incheiat contracte de prestari servicii.

ACTUALIZARE: Septembrie 2019

Conferință de presă lansare proiect
„Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși”


Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Huşi a susținut conferinţa de lansare a proiectului „Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor în Municipiul Huși” cod SIPOCA 631/cod SMIS 128787, la data de 13 septembrie 2019, la Restaurantul Omnia, Huși, strada Fundătura Ionescu, nr 2.
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritară: “Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparențe”, Operațiunea “Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.
Temele abordate au vizat prezentarea specificului proiectului.

ACTUALIZARE: Octombrie 2019

S-a încheiat contractul de prestări servicii
"Servicii de consultanță în elaborarea strategiei
2020-2021"


Elaborarea strategiei de planificare 2020-2021 presupune actiuni de planificare strategică și financiară, din care menționam:
Prin această achiziție se dorește să se îmbunătățească activitatea orientată către cetățean, să se eficientizeze rezultatele obținute, să se îmbunătățească continuu imaginea, astfel încât să poată raspunde cât mai eficient cerințelor și așteptărilor cetățenilor judetului.

ACTUALIZARE: Noiembrie 2019

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului continuă cu planificarea activităților pentru elaborarea Strategiei 2020-2021, astfel:


În prezent suntem în faza de identificare a categoriilor de date necesare și colectare a acestora, aceasta fiind o etapă importantă pentru întreg procesul elaborării strategiei de dezvoltare locală. Astfel vor fi colectate și prelucrate date de la instituții publice și de la nivelul comunității locale. Stabilirea informațiilor care vor fi furnizate, vor sta la baza elaborării strategiei.

Această fază se va finaliza cu constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre localitatea vizată. În cadrul procesului de elaborare a strategiei, vor fi abordate teme specifice din măsurile orizontale. În cadrul tuturor acestor sesiuni se va acorda o atenție deosebită pentru: dezvoltare durabilă (probleme de mediu, schimbările climatice etc), egalitatea de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen (egalitatea de șanse între femei și bărbați, egalitatea de șanse pentru toți etc). Se monitorizează permanent contractele încheiate în cadrul proiectului.

ACTUALIZARE: Decembrie 2019

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului continuă cu colectarea și prelucrarea datelor de la instituțiile publice și la nivelul comunității locale.


Stabilirea informațiilor care vor fi furnizate vor sta la baza elaborării Strategiei 2020-2021. Această fază se va finaliza cu constituirea unei baze de date cuprinzătoare despre localitatea vizată.

În cadrul procesului de elaborare strategie vor fi abordate teme specifice din măsurile orizontale. În cadrul tuturor acestor sesiuni se va acorda o atenție deosebită pentru: dezvoltare durabila (probleme de mediu, schimbările climatice, etc), egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen (egalitatea de șanse între femei și bărbați, egalitatea de șanse pentru toți etc).

S-a întocmit și transmis documentația necesară pentru obținerea avizului CTE către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE), acest aviz fiind parte integrantă a dosarului de achiziție “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.

ACTUALIZARE: Ianuarie 2020

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului continuă cu monitorizarea permanentă a contractelor aflate în derulare.Se așteaptă primirea avizului CTE de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale - Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE). Acest aviz este parte integrantă a dosarului de achiziție “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, fiind necesar pentru demararea achiziției “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”.

S-au transmis către firma de consultanță în elaborarea strategiei 2020-2021 o parte din informațiile care vor sta la baza elaborării Strategiei.

ACTUALIZARE: Februarie 2020

Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate in cadrul proiectului.


S-a trecut la o alta etapa importanta in realizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Huși 2020-2021 și anume consultarea stakeholderilor - a parților interesate, care are următoarele obiective:

În cadrul acestei etape se impune colaborarea cu instituțiile administrației publice locale deoarece acestea cunosc cel mai bine nevoile și resursele locale (financiare și nefinanciare) care pot fi alocate în cadrul unor proiecte de dezvoltare. Culegerea de date din teren se va realiza prin focus grupuri, prin aplicarea unei grile de interviu unor grupuri de persoane selectate în baza unor criterii prestabilite relevante pentru elaborarea strategiei.
Părțile interesate care vor fi consultate în procesul de realizare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Huși 2020-2021: Se așteaptă primirea avizului CTE de la Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale - Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE). Acest aviz este parte integranta a dosarului de achiziție “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, fiind necesar pentru demararea achiziției “Echipamente hardware și sisteme informatice si servicii de instruire”.

ACTUALIZARE: Martie 2020

Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.


În realizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Huși 2020-2021 prin consultarea stakeholderilor - a părților interesate, se urmăresc obiectivele:
Având in vedere evenimentele cauzate de răspândirea pe teritoriul României a noului coronavirus și deciziile adoptate de Comitetul National pentru Situații Speciale de Urgență, culegerea de date din teren nu s-a mai realizat prin focus grupuri, urmând ca fiecare dintre părțile interesate să poată participa la această etapă a proiectului în sistem online sub forma de chestionar.

Se așteaptă primirea avizului CTE de la Ministerul Comunicațiilor şi Societății Informaționale - Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională (CTE). Acest aviz este parte integrantă a dosarului de achiziție “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, fiind necesar pentru demararea achiziției “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”.

Activitățile proiectului se implementează conform programelor aprobate în contractul de finanțare, iar unde este necesară modificarea acestora, datorită întârzierilor generate de situația specială în care ne aflăm, am solicitat Autorității de Management prin mijloace specifice, modificarea termenelor de realizare a activităților proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare.

Pentru o bună gestionare a implementării proiectului, avem în vedere aplicarea /respectarea instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management, în scopul depășirii acestei perioade dificile și implementarea proiectului în termenii asumați.


ACTUALIZARE: Aprilie 2020

Activitățile din proiect continuă să se implementeze conform programelor aprobate în contractul de finanțare.


Pentru implementarea în bune condiții a proiectului și în termenii asumați prin contractul de finanțare, avem în vedere aplicarea / respectarea instrucțiunilor emise de Autoritatea de Management, în scopul depășirii acestei perioade dificile.


ACTUALIZARE: Mai 2020

Activităţile din proiect continuă să se implementeze conform programelor aprobate în contractul de finanţare.


Pentru implementarea în bune condiţii a proiectului şi în termenii asumaţi prin contractul de finanţare, avem în vedere aplicarea/respectarea instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management, în scopul depăşirii acestei perioade dificile cauzată de noul coronavirus.

ACTUALIZARE: Iunie 2020

În cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse” se are în vedere achiziționarea și implementarea unor componente hardware și software ale unui sistem informatic pentru gestiunea activităților interne și a interacțiunii cu cetățenii. Pentru proiectele care implică soluții IT&C a fost necesară obținerea avizului Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea informațională. În data de 02.06.2020 s-a primit de la Autoritatea pentru Digitalizarea României, Avizul Pozitiv al Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea informațională. Acest aviz este parte integrantă a dosarului de achiziție “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”. Astfel s-a demarat achiziția de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, achiziție ce se realizează prin licitație deschisă.

În cadrul Activității 5. „Elaborare strategie planificare 2020-2021”, Primăria Municipiului Huși a lansat în consultare publică pe site-ul instituției propunerea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Huși pentru perioada 2020 – 2021 și propunerea Planului Strategic Instituțional, elaborate în cadrul proiectului.

Activitățile din proiect continuă să se implementeze conform programului aprobat în contractul de finanțare.

ACTUALIZARE: Iulie 2020

În cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse” este demarată procedura de achiziție de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, achiziție ce se realizează prin licitație deschisă.

În cadrul Activității 5. „Elaborare strategie planificare 2020-2021”, s-a finalizat procesul de consultare publică pe site-ul Primăriei Municipiului Huși a propunerii Strategiei de dezvoltare a Municipiului Huși pentru perioada 2020 – 2021 și a Planului Strategic Instituțional, elaborate în cadrul proiectului.

În cadrul Activității 1. “Management de proiect”, începand cu luna iulie 2020 s-a început execuția contractului de prestari servicii “Servicii de auditare financiară” din cadrul Subactivității de “Audit financiar” prin care se auditează implementarea proiectului, astfel fiind verificate cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare.

Activitățile din proiect continuă să se implementeze conform programului aprobat în contractul de finanțare.

ACTUALIZARE: August 2020

În cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse” continuă procedura de achiziție de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, prin licitație deschisă.

În cadrul Activității 5. „Elaborare strategie planificare 2020-2021”, s-a finalizat procesul de consultare publică pe site-ul Primăriei Municipiului Huși a propunerii Strategiei de dezvoltare a Municipiului Huși pentru perioada 2020 – 2021 și a Planului Strategic Instituțional, elaborate în cadrul proiectului și urmează a fi aprobate în Consiliul Local.

Activitățile din proiect continuă să se implementeze conform programului aprobat în contractul de finanțare.

ACTUALIZARE: Septembrie 2020

În cadrul Activitatii 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse” continua procedura de achiziție de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”, prin licitatie deschisă.

În cadrul ședinței din data de 27 august 2020, Consiliul Local al Municipiului Huși a aprobat:
• Strategia de dezvoltare a Municipiului Huși pentru perioada 2020 – 2021;
• Planul Strategic Institutional.

Documentele au fost elaborate în cadrul Activității 5. „Elaborare strategie planificare 2020-2021” de catre S.C. MBC Smart Consap conform contractului de prestări servicii și cu implicarea membrilor echipei de proiect.

Astfel s-a finalizat Activitatea 5. „Elaborare strategie planificare 2020-2021” din cadrul proiectului, iar celelate activități din proiect continuă să se implementeze conform programului aprobat în contractul de finanţare.

ACTUALIZARE: Octombrie 2020

În cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse”, procedura de achiziție de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” se află în etapa de evaluare tehnică.

Celelalte activități din proiect continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanţare.

ACTUALIZARE: Noiembrie 2020

În cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse”, procedura de achiziție de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” continuă, estimându-se ca la sfârșitul lunii decembrie 2020 aceasta să se finalizeze.

Celelalte activități din proiect continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanţare.

ACTUALIZARE: Decembrie 2020

Activitatea 3. ”Dezvoltare şi implementare sisteme propuse” continuă cu procedura de achiziție de “Echipamente hardware şi sisteme informatice şi servicii de instruire”, estimându-se că la sfârșitul lunii decembrie 2020 aceasta să se finalizeze.

Celelalte activități din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.

ACTUALIZARE: Ianuarie 2021

Activitatea 3. ”Dezvoltare şi implementare sisteme propuse” continuă cu procedura de achiziție de “Echipamente hardware şi sisteme informatice şi servicii de instruire”.

Procedura s-a prelungit datorită etapei de evaluare a ofertelor depuse și se estimează că se va putea finaliza până la 01.03.2021. Celelalte activități din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanţare.

ACTUALIZARE: Februarie 2021

Activitățile din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanţare.


Procedura de achiziție de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activitatii 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse” continuă cu evaluarea tehnică care se va finaliza la 01.04.2021.

ACTUALIZARE: Martie 2021

Activitățile din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanţare.


Referitor la achiziția de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse”, aceasta a continuat cu evaluarea tehnică care s-a finalizat in cursul lunii. S-a trecut la evaluarea financiara a ofertelor, finalizându-se si aceasta la data de 26.03.2021. Se estimează atribuirea contractului in cursul lunii aprilie.

ACTUALIZARE: Aprilie 2021

Activitățile din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanţare.


Referitor la achiziția de “Echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse”, s-a intocmit raportul procedurii, s-a desemnat câștigatorul, urmând ca în luna mai 2021 să se semneze contractul de achiziție.

ACTUALIZARE: Mai 2021

Procedura de “Achiziție echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. ”Dezvoltare și implementare sisteme propuse” s-a finalizat. Astfel la data de 24.05.2021 s-a semnat contractul de achiziție publică având ca obiect “Achiziția de echipamente hardware și sisteme informatice și servicii de instruire”. Soluția IT ce se va implementa va genera beneficii, printre care:

 • Eficientizarea activităților desfășurate în cadrul instituției solicitante;
 • Securitatea datelor;
 • Diminuarea costurilor operaționale;
 • Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor;
 • Optimizarea operațiunilor interne și implicit creșterea performantelor institutionale;
 • Reducerea timpului de găsire a documentelor;
 • Eliminarea erorilor;
 • Scurtarea considerabilă a timpului alocat realizării statisticilor și rapoartelor manageriale;
 • Eliminarea timpilor neproductivi;
 • Creșterea nivelului de pregătire a funcționarilor publici;
 • Îmbunătățirea calității răspunsurilor oferite publicului;
 • Îmbunătățirea controlului asupra organizației.
 • Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: Iunie 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.
  S-a publicat în ziarul regional ”Evenimentul Regional al Moldovei” atribuirea contractului de achiziție pentru “Echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare și implementare sisteme propuse”.
  În perioada următoare, în cadrul acestei activități, furnizorul de echipamente va realiza un document de analiză și proiectare în baza căruia se vor configura și dezvolta sistemele informatice în cadrul Primăriei Municipiului Huși.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: Iulie 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului. S-a încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de finanțare în cadrul POCA nr.356/06.06.2019, perioada de implementare a proiectului s-a prelungit cu 6 luni, data de finalizare proiect fiind 06.06.2022.

  S-a dat ordinul de livrare pentru contractul de “Achiziție pentru echipamentele hardware si sisteme informatice si servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare si implementare sisteme propuse”. În cursul acestei luni s-au livrat următoarele produse/servicii:
  - licența software instrumentelor de management financiar,
  - licența software sistem planificare bugetară,
  - licența software sistem de arhivare și management documente
  - s-a creat baza de date pentru licențele SAP.
  Totodată au fost livrate si o parte din echipamentele hardware.

  În cadrul contractului de furnizare produse “Achiziție pentru echipamentele hardware si sisteme informatice si servicii de instruire” , activitățile se vor desfășura în etape de analiza cerințelor funcționale și tehnice pentru fiecare componentă a sistemului astfel:

  S-au realizat analize pentru: sistemul de registratura electronica, sistemul de planificare bugetara întocmirea si consolidarea bugetului, sistemul de management al documentelor, sistemul de gestionare patrimoniu public si privat, sistem de gestionare acorduri de funcționare/autorizații.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: August 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului. Pentru contractul de furnizare de produse “Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare și implementare sisteme propuse” s-au livrat toate produsele/serviciile. Urmează etapa de analiză a cerințelor funcționale și tehnice pentru fiecare componenta a sistemului.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: Septembrie 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.
  Contractul de furnizare de produse “Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare și implementare sisteme propuse” este în curs de execuție. Au fost livrate/recepționate toate echipamentele IT prevăzute în proiect. Etapa de analiză a cerințelor funcționale și tehnice pentru fiecare componentă a sistemului este în curs de desfășurare.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: Octombrie 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.
  Contractul de furnizare de produse “Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare și implementare sisteme propuse” , este în curs de execuție.
  După livrarea / recepționarea echipamentele IT prevăzute în proiect, în cursul lunii octombrie 2021 , s-a realizat etapa de Etapa de analiză a cerințelor funcționale și tehnice pentru fiecare componentă a sistemului informatic.
  S-a realizat de către executantul contractului de furnizare de produse “Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” documentul “ Analiza de business – analiza funcționalităților și a proceselor , interacțiunea între acestea și implicațiile pe care le au anumite procese în activitatea curentă, optimizarea proceselor bazata pe experiența ofertantului, dar și efectele indirecte pe care le pot produce acestea”, pe baza căruia a început implementarea sistemelor informatice prevăzute în proiect.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: Noiembrie 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.
  Contractul de furnizare de produse “Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare și implementare sisteme propuse” este în curs de execuție. S-a finalizat Etapa de analiză si proiectare a cerințelor funcționale și tehnice pentru fiecare componentă a sistemului informatic.
  Aceasta cuprinde “Analiza de business – analiza functionalitatilor și a proceselor, interactiunea între acestea și implicătiile pe care le-au anumite procese în activitatea curentă, optimizarea proceselor bazate pe experiența ofertantului, dar și efectele indirecte pe care le pot produce acestea”, finalizată printr-un Document de analiză și proiectare a sistemelor informatice”, pe baza căruia se implementează sistemele informatice prevazute în proiect. S-a realizat instalarea/configurarea Sistemului de Management Documente DMS care cuprinde:
  • sistem de registratură electronică
  • sisteme specifice managementului documentelor pe specificul institutiei
  • sistem de arhivare electronică
  • sistem de management al contractelor
  • sistem de alerte
  • sistem de programare cetățeni transcriere de acte de stare civilă
  • sistem de depunere online dosare emitere autorizații de funcționare persoane juridice
  • sistem de gestionare a resurselor umane
  • sistem de raportare
  • sistem de gestionare patrimoniu public / privat
  • sistem de management investiții
  • sistem de management de proiect
  • sistem de gestionare acorduri de funcţionare/autorizaţii de alimentație publică
  • sistem de interconectare cu alte aplicații
  S-a inceput implementarea solutiilor informatice referitoare la registratura electronică, managementul documentelor și arhivare electronică.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.


  ACTUALIZARE: Decembrie 2021

  Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.
  Contractul de furnizare de produse “Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire” din cadrul Activității 3. “Dezvoltare și implementare sisteme propuse” este în curs de execuție.
  S-a finalizat Etapa de analiză și proiectare a cerințelor funcționale și tehnice pentru fiecare componentă a sistemului informatic. Aceasta cuprinde “Analiza de business – analiza funcționalităților și a proceselor, interacțiunea între acestea și implicațiile pe care le au anumite procese în activitatea curentă, optimizarea proceselor bazată pe experiența ofertantului, dar și efectele indirecte pe care le pot produce acestea”, finalizată printr-un document de analiză și proiectare a sistemelor informatice”, pe baza căruia se implementează sistemele informatice prevăzute în proiect.
  S-a continuat instalarea/configurarea Sistemului de Management Documente DMS și adaptarea la necesitățile/specificul instituției noastre. S-a continuat implementarea Sistemului de Management Documente DMS , sistem care cuprinde:
  • sistem de registratură electronică
  • sisteme specifice managementului documentelor pe specificul instituției
  • sistem de arhivare electronică
  • sistem de management al contractelor
  • sistem de alerte
  • sistem de programare cetățeni transcriere de acte de stare civilă
  • sistem de depunere online dosare emitere autorizații de funcționare persoane juridice
  • sistem de gestionare a resurselor umane
  • sistem de raportare
  • sistem de gestionare patrimoniu public / privat
  • sistem de management investiții
  • sistem de management de proiect
  • sistem de gestionare acorduri de funcționare/autorizații de alimentație publică
  • sistem de interconectare cu alte aplicații
  S-a continuat implementarea soluțiilor informatice referitoare la registratura electronică, managementul documentelor și arhivare electronică.

  Restul activităților din cadrul proiectului continuă să se implementeze conform calendarului activităților aprobat în contractul de finanțare.  GALERIE FOTO

  GRUPUL ŢINTĂ

  Grupul tinta este relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului depus, respectiv se incadreaza in cerintele Ghidului Solicitantului pentru Cererea de propunere CP 12/2018 ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”; Axa prioritara 2. Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente;
  Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
  Grupul tinta participant la formare este format din circa 30 de persoane - personal de conducere si de executie.

  Grupul tinta este compus din personalul propriu al Municipiului Husi inclusiv alesi locali cu mandate valabile la data selectiei grupului tinta, fapt ce este în concordanta cu prevederile ghidului la sectiunea de grup tinta eligibil.

  Fiecare membru al grupului tinta va participa la activitatile proiectului si contribuie la atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului. Grupul tinta identificat are legatura cu rezultatele si indicatorii proiectului - Instruirea specifica a circa 30 de persoane din diferite departamente, R5 – Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii masurilor/ actiunilor vizate de acest obiectiv specific si indeplinirea indicatorului de realizare 5S62 - 30 de participanti la formare si a indicatorului de rezultat 5S23 Personal din administratia publica locala care a fost certificat la finalizarea cursului – 30 persoane certificate.

  Grupul tinta a fost selectat prin respectarea principiilor egalitatii de sanse, nediscriminarii si egalitatii de gen, in functie de problemele existente (specifice compartimentului, serviciului, nevoii de formare a persoanei respective, interesul prezentat etc.) tinand cont de ultima aprobare a organigramei si statelor de functii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi.

  Proiectul contine activitati inovatoare in domeniul masurilor de simplificare a procedurilor administrative si reducere a birocratiei pentru cetateni.
  Grupul tinta este format din functionari de demnitate publica, de executie si de conducere, care vor imbunatati procesul de comunicare, vor intelege mai bine procesele organizatiei, ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabilitatilor, va eficientiza procesele interne ale organizatiei. Scopul nostru este de a aduce la aceeasi masa persoane de la diverse departamente in scopul unui management eficient si durabil, unui management calitativ la nivelul institutiei publice.

  REZULTATE AŞTEPTATE

  INFO CONTACT

  LEGĂTURI UTILE

  Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

  Pr o g r amu l u i O p e r a ț i o n a l C a p a c i t a t e A dmi n i s t r a t i v ă http://www.poca.ro

  Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.