IMAGINE PRINCIPALA

Nume proiect:
Asigurarea unui proces educaţional competitiv prin creare Campus Colegiul Naţional „Cuza-Vodă” Huşi
- COD SMIS 53607

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013,
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Beneficiar: Unitatea Administrativ -Teritorială Municipiul Huși


CONTEXT ȘI RELEVANȚĂ


Uniunea Europeană, fără a interveni direct în politicile urbane, urmăreşte obiectivul de dezvoltare urbană durabilă, în cadrul politicii regionale dedicată reducerii disparităţilor regionale şi finanţării politicilor naţionale) prin intermediul programelor tematice finanţate din
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
.

În esenţă, asigurarea coeziunii teritoriale şi a celei economico-sociale la nivel local este strâns legată de refacerea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate cetăţenilor, astfel încât demersurile întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale trebuie să se subsumeze principiului dezvoltării urbane durabile. Administraţiile moderne pun pe primul loc în obiectivele lor, dezvoltarea serviciilor pentru cetăţeni, o prioritate fiind educația, creșterea nivelului de instruire a populației.

Astfel, proiectul de față se inscrie in contextul mai larg al activităților intreprinse atât de UAT Municipiul Huși cât și de
Colegiul Național „Cuza Vodă”
, municipiul Huși, în limitele impuse de constrângerile bugetare, acțiuni ce au ca scop dezvoltarea sectorului de învățământ preuniversitar din municipiu, în acest sens direcționând fonduri proprii către investiții și alte activități în acest domeniu.
Proiectul răspunde și direcțiilor Strategiei locale de dezvoltare pentru perioada actuală.
PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

Proiectul “Asigurarea unui proces educațional competitiv prin creare  Campus Colegiul Național “Cuza-Vodă” Huşi 
este finanţat prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă
Durata  proiectului este de 11 luni
Perioada de implementare a proiectului 30.01.2015 - 30.12.2015

Bugetul proiectului
Valoarea totală a cererii de finantare este de 20.412.933,67 lei
Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA este de 6.497.004,82 lei
Valoarea eligibilă este de 13.915.928,85  lei
Din valoarea totală a proiectului :
Contribuţia proprie,  este de  6.775.323,40 leiOBIECTIVE

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație din municipiul Huși, județul Vaslui, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a unor condiții favorabile desfășurării acestuia, precum şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
construirea, exinderea, modernizarea clădirilor campusului preuniversitar al Liceului „Cuza Vodă”, municipiul Huşi, astfel:

• Construcție cămin internat pentru un număr de 100 elevi;
• Construcție cantină și club pentru 100 elevi;
• Construcție sală de sport;
• Sistematizare verticală;
• Construcție centrală termică ;
• Cabină poartă;
• Construcție terenuri sportive;
• Reabilitare garsoniere profesori;
• Reabilitarea Corpurilor de clădire C1 şi C2;
• Organizarea de şantier;ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1:
Realizarea managementului de proiect

ACTIVITATEA 2:
Lucrări de construcție Campus școlar Liceul „Cuza Vodă” Huși
Execuție lucrări de construcție Campus școlar Liceul „Cuza Vodă” Huși

- Construcție cămin internat pentru un număr de 100 elevi:
- Construcție cantină și club pentru 100 elevi:
- Construcție sală de sport:
- Sistematizare verticală;
- Construcție centrală termică;
- Cabina poartă ;
- Construcție terenuri sportive ;
- Reabilitare garsoniere profesori
- Reabilitarea Corpurilor de clădire C1 si C2
- Organizarea de șantier
- Achiziționarea  dotărilor campusului școlar, inclusiv punerea în funcțiune și recepția acestora

ACTIVITATEA 3
:
Publicitate și informare

ACTIVITATEA 4:
Monitorizarea și evaluarea proiectuluiGRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARII

Grupul țintă al proiectului este format din numărul total al elevilor și al cadrelor didactice de la Liceul „Cuza Vodă” din municipiul Huși, care vor beneficia de rezultatele proiectului – creare, extindere, modernizare campus școlar: 1018 elevi și 94 cadre, astfel:
65 cadre didactice (63 locali și 2 navetiști),
9 cadre didactice auxiliare,
7- personal didactic auxiliar și
13-personal auxiliar și de deservire.

Beneficiarii direcți sunt reprezentați de: 1020 de elevi (numărul mediu estimat al elevilor, pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului) și 94 de cadre didactice și nedidactice din cadrul Liceului „Cuza Vodă” din municipiul Huși, care vor beneficia de o infrastructură educațională reabilitată, precum și de un campus școlar nou.


Beneficiari indirecți:

Municipiul Huși, care va  beneficia în mod indirect de pe urma  construirii, extinderii și modernizării campusului școlar al Liceului „Cuza Vodă”, astfel: investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte autorități publice locale din județ;
Populația municipiului Huși și a județului Vaslui, care va beneficia de standarde ridicate de civilizație și educație, comparatibile cu situația la nivel european;
Autoritățile publice locale și județene din Regiunea de Nord-Est: Iași, Bacău, Suceava  și Neamț, pentru care investiția va servi ca exemplu de urmat;
Regiunea de Nord-Est: investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte județe și centre urbane;
Societatea românească, în ansamblu: investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru celelalte centre din țară; va crește calitatea infrastructurii de educație și vor ridica standardele procesului educațional comparativ cu situația la nivel European.REZULTATE ȘI BENEFICII

 

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârşitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

   

Campusuri pre-universitare  reabilitate  / echipate – total și pe medii: urban

0

1

Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung)

   

Număr elevi înscriși în unitatea  de învățământ, din care în campus: 

1018      (2014-2015)

1018   (2015-2016)

Număr elevi  aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate  inscriși  în  unitatea  de învăţământ, din care în campus: 

357

382

Număr elevi  cu dizabilități  înscriși în  unitatea  de învăţământ,  din care în campus: 

3 4

Gradul mediu de ocupare a unității de învățământ din cadrul campusului construit, modernizat

127,25  (2014-2015) 127,25    (2015-2016)
CONTRIBUȚIA PROIECTULUI LA REALIZAREA INDICATORILOR DOMENIULUI MAJOR DE INTERVENȚIE

Modul în care proiectul contribuie la realizarea indicatorilor aferenți domeniului major de intervenție

Proiectul de investiții propus pentru finanțare în vederea finalizării execuției lucrărilor vine în întâmpinarea obiectivelor AP III – Imbunătățirea infrastructurii sociale și a DMI 3.4 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continua, precum și la atingerea indicatorilor aferenți acestui DMI, astfel:

• Contribuie la îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creşterii participării populației școlare la procesul educațional prin îmbunătățirea condițiilor de acces la educație al copiilor la nivelul municipiului Huși și prin asigurarea condițiilor de locuit civilizate pentru elevii cazați în campus, a condiților optime de studiu și dezvoltare personală;
• Contribuie la creșterea numărului de unități de învăţământ (liceal) reabilitate și la creșterea numărului de campusuri pentru învătământ create – în mediul urban, la nivel local (municipiul Huși), la nivel județean (judeșul Vaslui), la nivel regional (Regiunea de Nord - Est) și la nivel național;
• Contribuie la creșterea accesului la infrastructura educațională extinsă, reabilitată, modernizată  la nivelul Municipiului Huși;
• Se creează premisele necesare pentru asigurarea învățamântului obligatoriu prin asigurarea calității și accesului la educație;
• Se creează un mediu favorabil pentru dezvoltarea relațiilor cu alte școli din țară sau străinatate, datorită spațiilor create și modernizate;

Contribuie la realizarea procesului de reformă în sistemul de învațământ la nivelul municipiului Huși și nu numai, prin încurajarea diferitelor instituții publice de acest gen în dezvoltare și modernizare, având ca exemplu rezulatele afirmative a acestei unități de învațământ.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ECHIPA DE PROIECT

Unitatea de Implementare a Proiectului va fi formată din 7 reprezentanţi ai UAT municipiul Huși. Membrii echipei de implementare au fost desemnaţi prin respectarea principiului egalităţii de şanse, evitându-se orice discriminare bazată pe sex, origine etnică sau rasială, religie sau credinţă, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului are următoarea componenţă:

•  Manager de proiect - Sîrghe Aurora, Șef  birou - Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana și Relații Internaționale,
  Asistent manager - Radu Tatiana - Monica, Inspector de specialitate - Biroul  Managementul  Proiectelor, Integrare Europeana și Relații Internaționale
  Responsabil juridic - Stoica Liviu - Claudiu, Consilier juridic -Of. Juridic
  Responsabil achiziții- Dumăscu Emanoel, Șef Birou Tehnic
   Responsabil financiar - Dănilă Elena, Consilier  – Direcția Economică-Buget  Contabilitate
  Responsabil vizibilitate - Țîrdea Oana -  Gabriela, Inspector de specialitate - Biroul  Managementul Proiectelor, Integrare Europeana și Relații Internaționale
  Responsabil tehnic – Nechifor  Florin, Consilier -Serviciul Urbanism – Of.  Investiţii

 Pentru informaţii suplimentare
Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Huşi

Str: 1 Decembrie, nr.9,Huşi, Judeţul Vaslui,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
www.primariahusi.ro